Informatie voor cliënten:  flyer LeefMEE voor cliënten

 

Informatie voor professionals:


Inzet levensloopconsulent door Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond (V
HRR) en MEE Rotterdam 

Het VHRR start samen met MEE Rotterdam project LeefMEE waarin voor bijzondere groepen een mentor (ook wel levensloopconsulent genoemd) wordt ingezet. De komende 2 jaar krijgen 15 cliënten met een licht verstandelijke beperking (lvb) (HIT-groep) en 15 cliënten met lvb (EPA-groep) een mentor. 
Uitgangspunt voor dit project is dat veel clienten uit deze doelgroep blijven recidiveren en uit zorgtrajecten vallen ondanks uitgebreide inzet middels PGA-trajecten. Hoewel er veel partijen uit diverse domeinen aan tafel zitten, is de inbreng vanuit het perspectief van de leefwereld van de cliënt nu onvoldoende geborgd. MEE Rotterdam Rijnmond en het VHRR willen met de inzet van deze mentor dit gebrek ondervangen. Door deze inzet kunnen interventies en afdoening beter aansluiten bij de groep mensen met een lvb.  In de zomer van 2019 starten vanuit MEE Marieke Neele en Theo Wendt als mentor voor het project LeefMEE.

Wat doet de mentor van LeefMEE?

  • Staat naast de cliënt en kijkt domein overstijgend: Treedt op als verbindende schakel tussen cliënt en hulpverleners en instanties  in het sociale, straf- en zorgdomein.  
  • Signaleert hoe interventies uitpakken en adviseert over passende opvolging aan de procesregisseur in het Veiligheidshuis.
  • Brengt de leefwereld in beeld; wie is de persoon, wat kan zij/hij, wat werkt wel/niet bij deze persoon?
  • Kan optreden als vertrouwenspersoon van de cliënt en komt op voor diens belangen.
  • Versterkt en ondersteund het netwerk van de cliënt (hoe ziet het netwerk er uit, wat kan het netwerk betekenen?).
  • Begeleidt een goede overdracht naar een volgende instantie.
  • Blijft na overdracht naar andere organisatie of instantie betrokken bij de cliënt.

Hoe verhoudt zich deze inzet tot het bestaande PGA-traject?

  • De aanpak en het verloop van deze trajecten is per persoon bijzonder verschillend. Of en waar de mentor wordt ingezet wordt afgestemd met de al betrokken instanties en aanbieders. De mentor wordt domein overstijgend ingezet, aanvullend op al bestaande hulpverlening.

Hoe benaderen we de clienten?

  • Via het bestand in het VHRR worden cases geselecteerd die baat zouden hebben bij deze interventie. Vervolgens wordt deze cliënten het aanbod gedaan voor deze interventie. 

We doen dit op verschillende manieren: via een link met een filmpje of via een telefonisch of persoonlijk gesprek.

 

Theo over zijn werk als mentor voor het prject LeefMEE

 

Marieke over haar werk als mentor voor het project LeefMEE

Voor meer info over het project :  Andrea Stierman, 06 20449409, andrea.stierman@meerotterdam.nl

leefmee

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.