Informatie voor cliënten:  flyer LeefMEE voor cliënten

 

Informatie voor professionals:


Inzet levensloopconsulent door Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond (V
HRR) en MEE Rotterdam 

Het VHRR start samen met MEE Rotterdam het project LeefMEE, waarbij er voor een specifieke groep cliënten van MEE een mentor (ook wel levensloopconsulent genoemd) wordt ingezet. De komende twee jaar krijgen vijftien cliënten met een licht verstandelijke beperking (lvb) (HIT-groep) en vijtien cliënten met lvb (EPA-groep) een mentor. 
Uitgangspunt voor dit project is dat veel cliënten uit deze doelgroep blijven recidiveren en uit zorgtrajecten vallen ondanks uitgebreide inzet van PGA-trajecten. Hoewel er veel partijen uit diverse domeinen aan tafel zitten, is de inbreng vanuit het perspectief van de cliënt nu onvoldoende geborgd. MEE Rotterdam Rijnmond en het VHRR willen met de inzet van deze mentor dit gebrek ondervangen, waardoor  interventies beter bij deze cliënten aansluiten. Marieke Neele en Theo Wendt zijn werkzaam als mentor voor het project.

Wat doet de mentor van LeefMEE?

  • Staat naast de cliënt en kijkt domein overstijgend: Treedt op als verbindende schakel tussen cliënt, hulpverleners en instanties in het sociale, straf- en zorgdomein.  
  • Signaleert hoe interventies uitpakken en adviseert over passende opvolging aan de procesregisseur van het Veiligheidshuis.
  • Brengt de leefwereld in beeld; wie is de persoon, wat kan zij/hij, wat werkt wel/niet bij deze persoon.
  • Kan optreden als vertrouwenspersoon van de cliënt en komt op voor diens belangen.
  • Versterkt en ondersteunt het netwerk van de cliënt (hoe ziet het netwerk er uit, wat kan het netwerk betekenen).
  • Begeleidt een goede overdracht naar een volgende instantie.
  • Blijft na overdracht naar andere organisatie of instantie betrokken bij de cliënt.

Hoe verhoudt zich deze inzet tot het bestaande PGA-traject?

De aanpak en het verloop van deze trajecten is per persoon bijzonder verschillend. Of en waarvoor de mentor wordt ingezet, wordt afgestemd met de reeds betrokken instanties en aanbieders. De mentor wordt domeinoverstijgend ingezet, aanvullend op al bestaande hulpverlening.

Hoe benaderen we de clienten?

Uit het bestand in het VHRR worden cliënten geselecteerd die baat kunnen hebben bij deze interventie. Vervolgens wordt deze cliënten het aanbod gedaan voor de interventie. 

We doen dit op verschillende manieren: via een link naar een filmpje of via een telefonisch of persoonlijk gesprek.

 

 

Marieke over haar werk als mentor voor het project LeefMEE

Lees ook het interview met haar.

Voor meer info over het project:  Andrea Stierman, 06 20449409, andrea.stierman@meerotterdam.nl

leefmee

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.