Privacyverklaring

Op deze pagina vertellen we u welke persoonsgegevens we verzamelen en bewerken en waarom we dit doen. Ook informeren wij u over uw rechten ten aanzien van de gegevens die over u binnen MEE bekend zijn.

Algemeen
MEE respecteert uw privacy. We gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij hanteren daarbij de uitgangspunten en regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). MEE gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van de dienstverlening. Wij verzamelen uw gegevens alleen als u daarvoor persoonlijk toestemming heeft gegevens door middel van een toestemmingsformulier of een overeenkomst in de vorm van een ondersteuningsplan. Als u contact met ons opneemt per email of via een contactformulier op onze website kan het zijn dat we door u opgegeven gegevens vastleggen. We gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. We bewaren niet meer gegevens dan noodzakelijk en doen dit niet langer dan nodig of waartoe wij wettelijk verplicht zijn.

Onze functionaris gegevensbescherming is Hans Beuving, telefoon 010-2821144, e-mail hans.beuving@meerotterdam.nl. U kunt met hem contact opnemen als u vragen heeft over deze privacyverklaring of wanneer u meer wilt weten over de gegevens die binnen MEE over u bekend zijn.

Uw rechten
In de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn uw rechten vastgelegd:
- U heeft het recht om de gegevens (in uw dossier) in te zien
- U kunt vragen uw gegevens te laten wijzigen of te verwijderen
- U kunt vragen de verwerking van uw gegevens te beperken en/of u kunt bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen
- U heeft het recht om de gegevens die MEE van u heeft te ontvangen (bijvoorbeeld als u gaat verhuizen naar een andere gemeente)

Als u gebruik wilt maken van één of meerdere van deze rechten stuurt u een e-mail met vermelding van uw naam, adres en uw verzoek naar secretariaat@meerotterdam.nl. Binnen vijf werkdagen ontvangt u een antwoord op uw verzoek.

MEE heeft in een reglement ‘privacybescherming cliëntgegevens’ nauwkeurig vastgelegd hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. 

Beveiliging
De beveiliging van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Alleen de medewerkers die u ondersteunen zijn bekend met uw persoonsgegevens. Voor alle medewerkers van MEE geldt dat zij een geheimhoudingsplicht hebben.
Als personen of instellingen buiten MEE gegevens uit uw dossier nodig hebben, kan dit alleen met uw toestemming. Behalve als MEE wettelijk verplicht is gegevens te verstrekken. Wij informeren u wanneer dit het geval is.
Met de leveranciers van de systemen die MEE gebruikt voor het opslaan en beheren van persoons-gegevens hebben wij nauwkeurige afspraken gemaakt over de bescherming van persoonsgegevens.

Website en Nieuwsbrief van MEE
MEE respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Onze website maakt geen gebruik van zogenaamde analytische cookies om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Als u dit op prijst stelt kunt u de nieuwsbrief van MEE ontvangen. Onder iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Wijzigingen voorbehouden privacyverklaring
MEE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Elke aanpassing zal in de vorm van een gewijzigde privacyverklaring worden gepubliceerd op de website.

Augustus 2020 

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.