Een fout of een klacht

Waar gewerkt wordt, kan een fout worden gemaakt. Dus ook bij MEE. Merkt u dat er iets niet goed gaat, dan is het belangrijk dat u dat laat weten. Wij kunnen de fout dan herstellen. U kunt uw klacht op verschillende manieren kenbaar maken. Hieronder staat onze klachtenprocedure.

U bespreekt uw klacht met de consulent

Wij hopen dat u de klacht eerst met uw consulent wilt bespreken. U kunt het beste een afspraak met hem of haar maken. Zo krijgt u voldoende tijd om uw klacht toe te lichten. Samen kunt u zoeken naar een oplossing waar u tevreden over bent.

U bespreekt uw klacht met de leidinggevende

Als u dat moeilijk vindt, kunt u bellen naar MEE en vragen naar de leidinggevende van uw consulent. Natuurlijk kunt u ook een brief schrijven (zie adres onderaan deze site).

Gesprek met een vertrouwenspersoon

U kunt ook met een vertrouwenspersoon praten. Lees verder ->

Regionale klachtencommissie

Wilt u geen gesprekken met medewerkers van MEE Rotterdam Rijnmond om uw klacht op te lossen? Of is uw klacht na het gesprek niet opgelost? Dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de regionale klachtencommissie voor MEE-instellingen in Zuid-Holland. Deze klachtencommissie werkt onafhankelijk en is geen verantwoording schuldig aan MEE Rotterdam Rijnmond.

Wie mag er een klacht indienen?

Als u niet tevreden bent over de manier waarop u door onze instelling bent behandeld, kunt u altijd zelf een klacht indienen. Maar ook uw ouders, verzorgers, wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde kunnen dit namens u doen.

Procedure van de klachtencommissie

U dient uw klacht schriftelijk in bij de voorzitter van de klachtencommissie. Binnen drie werkdagen krijgt u een ontvangsbevestiging en informatie over de verdere procedure. Ook de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, wordt geïnformeerd over het feit dat er een klacht is ingediend. Beide partijen worden in de gelegenheid gesteld om mondeling of schriftelijk toelichting en/of uitleg te geven.

Binnen twee weken na het indienen van de klacht deelt de klachtencommissie de klager en de aangeklaagde mee wat haar oordeel is over de gegrondheid van de klacht. Als de commissie niet in staat is om binnen de termijn van twee weken met een oordeel te komen, dan stuurt zij hierover de klager en de aangeklaagde bericht. U krijgt altijd schriftelijk bericht van de klachtencommissie.

Adres en reglement van de klachtencommissie

Provinciale Klachtencommissie MEE-organisaties in Zuid-Holland
t.a.v. de heer G.B.G. Nibbelke
Postbus 21217
3001 AE Rotterdam

Klachtenreglement

In het klachtenreglement staat informatie over de werkwijze van de Klachtencommissie. U kunt het reglement opvragen via het secretariaat van MEE, T 010 282 11 44 .
Download het reglement van de klachtencommissie.

Een klacht indienen bij de rechter

U kunt ook met uw klacht naar de rechter gaan. Informeer bij het Bureau voor rechtshulp of uw advocaat hoe u dat kunt doen.

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.