Uitleg van de dienst

MEE ondersteunt en adviseert mensen met een beperking. Deze ondersteuning is er op gericht dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving. Om passend advies te kunnen geven kan MEE een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek doen.

Bij MEE voeren gedragsdeskundigen psychodiagnostisch onderzoek uit dat gericht is op het vaststellen of herbevestigen van de diagnose verstandelijke beperking. Dit doen ze vanuit een handelings- en systeemgerichte werkwijze. Daarnaast kunnen er, indien nodig, andere diagnostische middelen ingezet worden om bijkomende problemen te kunnen screenen. Hier kunnen geen diagnoses voor gesteld worden. Lees verderop hoe we het onderzoek doen.

De inhoud van psychodiagnostisch onderzoek is gebaseerd op de meest recente definities van de DSM-V en de meest recente ontwikkelingen van de GGZ-kwaliteitsstandaarden. MEE heeft er voor gekozen om aan deze maatstaven te voldoen zodat de resultaten breed inzetbaar zijn binnen de hulpverlening.

Wat is de meerwaarde van psychodiagnostisch onderzoek voor de cliënt

Psychodiagnostisch onderzoek van MEE heeft een meerwaarde voor de cliënt en zijn omgeving. De uitkomsten van het onderzoek kunnen de cliënt inzicht geven en een erkenning zijn van de (huidige) problematiek die hij of zij ervaart. Daarnaast draagt het onderzoek bij aan het beantwoorden van de vraag welke vorm van hulpverlening het meest passend is en welke stappen men binnen de hulpverlening (elders) nog moet zetten.

Het onderzoek heeft als doel uitval van de cliënt in de samenleving te voorkomen en om zijn of haar ontwikkeling en kwaliteit van leven te bevorderen.

Voor wie zet MEE psychodiagnostisch onderzoek in?

MEE kan psychodiagnostisch onderzoek inzetten bij mensen van alle leeftijden waarbij het vermoeden is van het hebben van een verstandelijke beperking. Vermoedens ontstaan door beperkingen op meerdere levensgebieden. Deze beperkingen kunnen zich, globaal genomen, uiten op vijf gebieden:

-schoolloopbaan en werkcarrière

-taalgebruik en begrip

-netwerk

-schoolse vaardigheden en/of interesse

-gedrag

Signalen hiervan kunnen zijn: het hebben van een beperkt netwerk en een beperkte woordenschat. Ook het moeite hebben met het regelen van geldzaken en behoud van werk/opleiding, het nakomen en maken van afspraken en het maken van keuzes in het belang van eigen welzijn zijn voorbeelden van signalen.

Voor het uitvoeren van het psychodiagnostisch onderzoek is het belangrijk volledige dossierinformatie te hebben waarin o.a. bovenstaande signaleren terugkomen.

Hoe voert MEE het onderzoek uit?

1. Basisdiagnostiek: vaststellen van een verstandelijke beperking

Een verstandelijke beperking definiëren we als volgt: ‘een verstandelijke beperking begint gedurende de ontwikkelingsperiode, met beperkingen in zowel het verstandelijk als het adaptieve functioneren. Onder het verstandelijk functioneren valt het intellectueel functioneren zoals: redeneren, problemen oplossen, oordelen, plannen en leren. Onder het adaptief functioneren vallen: conceptuele vaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden en praktische vaardigheden.’

Om een verstandelijke beperking te mogen classificeren maken we gebruik van gestandaardiseerde testen die gericht zijn op zowel verstandelijk functioneren als adaptief functioneren.

De gedragsdeskundigen voeren zo psychodiagnostisch onderzoek uit naar intellectueel functioneren, sociaal emotioneel functioneren, zelfredzaamheid en conceptuele vaardigheden. Op basis van deze testgegevens stellen zij een diagnose van het niveau van verstandelijke functioneren van de persoon in kwestie.

2. Aanvullende diagnostiek: screenen naar bijkomende problematiek

Bij jongeren/volwassenen met een verstandelijke beperking spelen er vaker gedragsproblemen en psychiatrische problemen dan bij jongeren/volwassenen zonder deze beperking. Daarom kan screenend onderzoek naar bijkomende problematiek nodig zijn. Binnen MEE kunnen we screenen op bijkomende problematiek op de volgende gebieden: autisme, persoonlijkheid, coping, gedrag, AHDH, hechting, trauma, stress, depressie, opvoedingsvaardigheden, seksualiteit en dementie.

Wat is het resultaat van psychodiagnostisch onderzoek?

Het psychodiagnostisch onderzoek draagt bij aan het vaststellen van het niveau van verstandelijk functioneren en eventueel een screening naar bijkomende problematiek. Op basis daarvan wordt een passend advies geformuleerd waarin beschreven staat wat de meest passende vorm van hulpverlening is voor de cliënt. De cliënt krijgt de uitkomsten en adviezen van het psychodiagnostisch onderzoek in de vorm van een adviesgesprek aangeboden. Tijdens het adviesgesprek wordt de informatie op maat aangeboden aan de cliënt. Dit kan op verschillende manieren inclusief het gebruik van visuele ondersteuning. De cliënt krijgt zowel het op maat aangepaste verslag mee als het officiële verslag. Het officiële verslag en de ruwe testgegevens worden volgens de normen van het NVO bewaard in het cliëntdossier van MEE.

Hoe vraagt u psychodiagnostisch onderzoek aan?

Binnen MEE Rotterdam Rijnmondzijn er verschillende aanmeldroutes voor de aanvraag van het psychodiagnostisch onderzoek.Dit is afhankelijk van de regio en de locatie. Er zijn drie soorten aanmeldroutes: stedelijk zorg, de wijkteams in Rotterdam en de BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). MEE doet geen onderzoek voor de Lansingerland, Krimpen aan den IJssel en Schiedam.

Aanmeldroute Stedelijke zorg
Hieronder vallen de 14 Vraagwijzers in Rotterdam, het Jongerenloket en Centraal Onthaal (opvang daklozen). Bij deze locaties werken één of meerdere medewerkers Integrale Toegang van MEE. Zij ondersteunen bij het vroeg signaleren en als er een vermoeden van een verstandelijke beperking bij een burger is. De medewerkers Integrale Toegang brengt de voorgeschiedenis van iemand in kaart. Met behulp van een screeningsinstrument maakt deze medewerker vervolgens een inschatting of het psychodiagnostisch onderzoek bij MEE een meerwaarde heeft voor de burger en zijn omgeving. Als dit het geval is gaat de expertisemedewerker intern in overleg met de gedragsdeskundige. De gedragsdeskundige voert uiteindelijk het psychodiagnostisch onderzoek uit.

Aanmeldroute Wijkteams Rotterdam
Hieronder vallen alle 43 wijkteams binnen Rotterdam. Als de cliënt zich heeft aangemeld bij het wijkteam, krijgt de cliënt (of het gezin) een wijkteammedewerker die begeleidt en ondersteunt. Als de wijkteammedewerker, op basis van observaties en een screeningsinstrument, het vermoeden heeft van een verstandelijke beperking bij een cliënt dan benadert hij of zij de gedragsdeskundige. De gedragsdeskundige is degene die het psychodiagnostisch onderzoek uitvoert.

Aanmeldroute BAR-gemeenten
Hieronder vallen alle wijkteams van Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk. Als de cliënt zich heeft aangemeld bij het wijkteam, krijgt de cliënt (of het gezin) een wijkteammedewerker die begeleidt en ondersteunt. Als de wijkteammedewerker, op basis van observaties en een screeningsinstrument, het vermoeden heeft van een verstandelijke beperking bij een cliënt dan benadert hij of zij de gedragsdeskundige. De gedragsdeskundige is degene die het psychodiagnostisch onderzoek uitvoert.

 

 


Andere diensten in gemeente

  • Cliëntondersteuning in wijkteams

    Kerntaken binnen de cliëntondersteuning zijn: verstrekking van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en bevordering van zelfredzaamheid en casusregie. Bekijk dienst

  • Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

    Heb je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en heb je vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heb je al zorg bij een zorgaanbieder, maar wil je die veranderen of ben je daar niet tevreden over? Kom naar MEE. Bekijk dienst

Ga naar onze contactpagina

of raadpleeg onze Informatielijn:

Als u niet weet waar en in welke gemeente u moet zijn met uw vraag, neem dan van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur contact op met onze informatielijn 010 282 11 11. Ook professionals en doorverwijzers kunnen van deze informatielijn gebruikmaken. 

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.