2 juni, 2020

"De afgelopen periode heb ik van binnenuit gezien hoe essentieel het werk is van de cliëntondersteuner. Betekenisvol voor mensen die kwetsbaar zijn, maar vaak onzichtbaar voor de buitenwereld. En dat terwijl het belang van cliëntondersteuning in deze complexe coronawereld alleen maar groter is geworden. Daarom vind ik het van groot belang om dit werk nu wel in de spotlights te zetten; ik ben zo trots op al onze cliëntondersteuners die in deze tijd alles op alles zetten om mensen weer grip te geven op hun leven.

Juist mensen die kwetsbaar zijn, kunnen hun behoefte aan zorg en ondersteuning vaak niet formuleren. Zij hebben iemand nodig die hen daarbij helpt. Iemand die hen daarnaast ook helpt de weg te vinden in het zorglandschap dat we zo ingewikkeld hebben gemaakt. Iemand die geen zorg uit handen neemt, maar juist meekijkt en aansluit bij wat mensen zelf kunnen, of kunnen leren. Dat is een cliëntondersteuner.

Voor kwetsbare mensen maakt de cliëntondersteuner het verschil tussen meedoen of aan de kant staan. Nu meer dan ooit. Je ziet dat corona de verschillen versterkt, die er toch al zijn in de maatschappij. Hulp en dagbesteding zijn beperkt en mensen raken geïsoleerd en in de problemen. Ik heb schrijnende verhalen gehoord over mensen die doodsbang zijn, omdat ze de coronasituatie niet begrijpen.

Cliëntondersteuners nemen proactief contact op, stellen gerust en bekijken welke alternatieven er zijn voor de weggevallen hulp en ondersteuning. Zo mooi om te zien hoe creatief en innovatief ze daarbij zijn. Nooit te beroerd om een stapje harder te zetten voor hun cliënten.

Veelkleurig, maar onbekend

Het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning is een van de pijlers binnen ons zorgsysteem. Dit is een noodzakelijk recht, vastgelegd in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Wlz (Wet langdurige zorg). Helaas is dit wettelijk recht op cliëntondersteuning bij veel mensen nog onbekend. Zó onbekend dat het Ministerie van VWS er zelfs een publiekscampagne voor inzet.

Ook merk ik dat de in de wet vastgelegde naam wringt. Zo voelen mensen zich geen cliënt. In de praktijk ontstaan nieuwe namen die gevoelsmatig beter aangeven wat een cliëntondersteuner doet. Netwerkgids…. …toekomstcoach…. co-piloot…..: deze functienamen staan in sommige situaties dichter bij de praktijk, maar de veelheid aan namen vergroot juist de onduidelijkheid en de onbekendheid."

De cliëntondersteuner heeft een bre" ed blikveld en kent de weg

Die diversiteit is juist ook heel kenmerkend voor de cliëntondersteuner. Daarnaast zijn ze onafhankelijk, handelen ze in het belang van de cliënt en bieden ze de cliënt handvatten om de eigen regie te vergroten, zonder rekening te houden met de belangen van zorginstellingen, zorgverzekeraar of gemeente.

De cliëntondersteuner heeft een breed blikveld, werkt zo veel als mogelijk domeinoverstijgend en is er voor vraagstukken over alle levensgebieden: van woonomgeving en financiële huishouding tot zorgvragen en persoonlijk contact en relaties. De cliëntondersteuner is geen expert op alle gebieden maar een generalist, die waar nodig doorverwijst. Hij of zij kent de weg en zet net een stapje harder als een deur dicht blijft om samen met de cliënt een oplossing te vinden. Achter de voordeur, onzichtbaar voor het grote publiek, maar van groot belang in het leven van kwetsbare mensen. Juist ook in deze tijd!


Yvon van Houdt,
directeur MEE NL

 

Sociale kaarten wijzen u de weg

Landelijk is er Sociale Kaart Nederland die burgers en professionals met een sociale kaart ondersteunt. Deze Sociale Kaart bestaat uit tienduizenden organisaties rond arbeid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Iedereen gebruikt dagelijks deze data om informatie te vinden, mensen op weg te helpen en daarmee kosten te besparen.